ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองห้องพักและการคืนเงินทุกกรณี

ขั้นตอนการจอง

วิธีการตรวจสอบสถานะการจอง

ตัวอย่างห้องพัก

เลือกสำรองห้องพักที่ดีที่สุดของ หอพัก สกสค.

อาคาร 1 ห้องพิเศษ

อาคาร 1 ห้องพิเศษ พัก 3 ท่าน ราคา 750 บาท/ห้อง

Book now from 750฿

อาคาร 1 ห้องธรรมดา

อาคาร 1 ห้องธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 490 บาท/ห้อง

Book now from 490฿

วิธีการสำรองห้องพัก

1. สมัครสมาชิก โดยใช้ e-mail และกำหนด password

2. เข้าสู่ระบบ ด้วย e-mail และ password ที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิกไว้

3. เลือกประเภทห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้อง วันที่เช็คอิน - เช็คเอาท์ และกดปุ่มสำรองห้องพัก

4. ชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค. เต็มอัตราค่าใช้บริการห้องพักทั้งหมดที่มีการจอง ภายใน 6 ชั่วโมง    นับจากวันและเวลาที่มีการจองโดยสามารถชำระเงินได้      2 ช่องทางดังนี้

     (1) นำ Bill Payment ที่ได้รับจากอีเมล์ ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ

     (2) ชำระผ่าน Application ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Next) 

               - เลือกเมนู จ่ายเงิน »» หมวดหมู่

              - ช่องค้นหา ใส่เลข Product Code 95890 จะปรากฏชื่อ “หอพัก สกสค.’

              - ใส่รหัสอ้างอิง Ref 1 : หมายเลขประจำตัวประชาชน  

                               Ref 2 : ตัวเลขหกหลักแรก ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

                               Ref 3 : วัน/เดือน/ปี ที่เข้าพัก

5. เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงิน ที่ www.otep-hotel.com โดยทำการเข้าสู่ระบบ (ด้วย e-mail และ password ที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิกไว้)  และเลือกเมนูแจ้งชำระเงิน หน้าจอจะแสดงรายการจองของท่าน กดปุ่มแจ้งชำระเงิน                                                                                   

   ****ท่านต้องแจ้งชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่มีการจอง มิฉะนั้นรายการจองของท่านจะถูกยกเลิกจากระบบโดยอัตโนมัติ

6. เลือกวิธีการชำระเงิน  กดปุ่มเลือกไฟล์ (Attach) และแนบไฟล์สลิปการชำระเงิน แล้วกดบันทึก  เพื่อยืนยันการชำระเงิน

7. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะแจ้งกลับไปทาง e-mail            ที่สมาชิกแจ้งไว้ พร้อม QR Code เพื่อยืนยันการเข้าพัก

8. การยกเลิกการจองห้องพักทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หอพัก สกสค. จะไม่คืนเงินค่าใช้บริการห้องพักซึ่งจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการห้องพักของหอพัก สกสค. พ.ศ. 2561

การลงทะเบียนเข้าที่พัก

♦♦ ลงทะเบียนเข้าพัก (check in) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเวลาออก (check out) ไม่เกินเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป

ติดต่อหอพัก สกสค. 02-105-4987 ต่อ 1300 และ 1301 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่งเอกสารต่างๆ ได้ที่ E-mail : hopak.sksk@gmail.com

 

แจ้งเพื่อทราบ หอพัก สกสค. จะดำเนินการปรับปรุงอัตราค่าบำรุงห้องพัก สำหรับข้าราชการสังกัดอื่น และบุคคลทั่วไป

         ประเภทผู้เข้าพัก

    ห้องธรรมดา/ราคา

     ห้องพิเศษ/ราคา

     ครูและบุคลากรทางการศึกษา

    **แสดงเอกสารบัตรข้าราชการครู ,บุคลากรทางการศึกษา หรือบัตรข้าราชการบำนาญ**

            490 บาท

(ราคาสวัสดิการสำหรับครูและ บุคลากรทางการศึกษา)

          750 บาท

(ราคาสวัสดิการสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา)

            ข้าราชการสังกัดอื่น

       **แสดงเอกสารบัตรข้าราชการ**

             750 บาท

           1,050 บาท

                บุคคลทั่วไป

      **แสดงบัตรประจำตัวประชาชน**

             850 บาท

          1,150 บาท

 

   *กรุณาแสดงหลักฐาน,เอกสารสิทธิ์ ตามประเภทผู้เข้าพัก ณ วันที่ลงทะเบียนเข้าพัก

    กรณีไม่แสดงหลักฐาน,เอกสารสิทธิ์ ให้ใช้อัตราค่าบำรุงห้องพักในประเภทบุคคลทั่วไป

 **สมาชิกผู้ใช้บริการทุกประเภทสามารถทำรายการสำรองห้องพักและชำระเงินได้ที่

www.otep-hotel.com ได้ตามปกติ

***สำหรับข้าราชการสังกัดอื่น และ บุคคลทั่วไป

     - ชำระเงินและแจ้งชำระเงินในระบบฯ เต็มจำนวนตามอัตราค่าบำรุงห้องพักแต่ละประเภท

ตามประกาศด้านบน

     - หรือชำระเงินและแจ้งชำระเงินในระบบฯ ตามรายการจอง จำนวน 490/750 บาท และชำระเพิ่มเติมส่วนต่าง ในวันที่ลงทะเบียนเข้าพัก ตามอัตราค่าบำรุงห้องพักแต่ละประเภท