ตัวอย่างห้องพัก

เลือกสำรองห้องพักที่ดีที่สุดของ หอพัก สกสค.

อาคาร 1 ห้องพิเศษ

อาคาร 1 ห้องพิเศษ พัก 3 ท่าน ราคา 750 บาท/ห้อง

Book now from 750฿

อาคาร 1 ห้องธรรมดา

อาคาร 1 ห้องธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 490 บาท/ห้อง

Book now from 490฿

อาคาร 2 ห้องพิเศษ

อาคาร 2 ห้องพิเศษ พัก 3 ท่าน ราคา 490 บาท/ห้อง

Book now from 490฿

อาคาร 2 ห้องธรรมดา

อาคาร 2 ห้องธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 380 บาท/ห้อง

Book now from 380฿

วิธีการสำรองห้องพัก

1. สมัครสมาชิก โดยใช้ e-mail และกำหนด password

2. เข้าสู่ระบบ ด้วย e-mail และ password ที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิกไว้

3. เลือกประเภทห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้อง วันที่เช็คอิน - เช็คเอาท์ และกดปุ่มสำรองห้องพัก

4. ชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค. เต็มอัตราค่าใช้บริการห้องพักทั้งหมดที่มีการจอง ภายใน 6 ชั่วโมง    นับจากวันและเวลาที่มีการจองโดยสามารถชำระเงินได้      2 ช่องทางดังนี้

     (1) นำ Bill Payment ที่ได้รับจากอีเมล์ ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ

     (2) ชำระผ่าน Application ธนาคารกรุงไทย (Krungthai Next) 

               - เลือกเมนู จ่ายเงิน »» หมวดหมู่

              - ช่องค้นหา ใส่เลข Product Code 95890 จะปรากฏชื่อ “หอพัก สกสค.’

              - ใส่รหัสอ้างอิง Ref 1 : หมายเลขประจำตัวประชาชน  

                               Ref 2 : ตัวเลขหกหลักแรก ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

                               Ref 3 : วัน/เดือน/ปี ที่เข้าพัก

5. เมื่อทำรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงิน ที่ www.otep-hotel.com โดยทำการเข้าสู่ระบบ (ด้วย e-mail และ password ที่ท่านได้ทำการสมัครสมาชิกไว้)  และเลือกเมนูแจ้งชำระเงิน หน้าจอจะแสดงรายการจองของท่าน กดปุ่มแจ้งชำระเงิน                                                                                   

   ****ท่านต้องแจ้งชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่มีการจอง มิฉะนั้นรายการจองของท่านจะถูกยกเลิกจากระบบโดยอัตโนมัติ

6. เลือกวิธีการชำระเงิน  กดปุ่มเลือกไฟล์ (Attach) และแนบไฟล์สลิปการชำระเงิน แล้วกดบันทึก  เพื่อยืนยันการชำระเงิน

7. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันการชำระเงินแล้ว ระบบจะแจ้งกลับไปทาง e-mail            ที่สมาชิกแจ้งไว้ พร้อม QR Code เพื่อยืนยันการเข้าพัก

8. การยกเลิกการจองห้องพักทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หอพัก สกสค. จะไม่คืนเงินค่าใช้บริการห้องพักซึ่งจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ว่าด้วยการเรียกเก็บเงินค่าใช้บริการห้องพักของหอพัก สกสค. พ.ศ. 2561

การลงทะเบียนเข้าที่พัก

♦♦ ลงทะเบียนเข้าพัก (check in) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเวลาออก (check out) ไม่เกินเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป

ติดต่อหอพัก สกสค. 02-654 6457 - 59 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่งเอกสารต่างๆ ได้ที่ E-mail : [email protected]

 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการหอพัก สกสค.

1. การให้บริการห้องพักสำหรับสองคน และห้องพักสำหรับสามคน มิให้มีจำนวนผู้เข้าพักใช้ห้องพักดังกล่าวเกินกว่าจำนวนที่กำหนดสำหรับห้องพักนั้น หากผู้เข้าพักฝ่าฝืน หอพัก สกสค.จะคิดค่าใช้ห้องพักของผู้เข้าพักที่เกินจำนวนนั้นเท่ากับจำนวนเงินของค่าห้องพักนั้นๆ หรือจะต้องทำการเปิดห้องพักใหม่ทันที

** เด็กอายุต่ำกว่าสิบสองปีบริบูรณ์ ให้สามารถพักกับผู้ปกครองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าของผู้เข้าพักสูญหายหรือถูกโจรกรรมอันเกิดจากความละเลยหรือประมาทเลินเล่อของ ผู้เข้าพัก หอพัก สกสค. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

3. ห้ามกระทำการดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์หรือนำวัสดุใดๆ ติดผนังห้อง หรือขีดเขียนข้อความใดๆ ในห้องพักโดยเด็ดขาด รวมถึงกุญแจห้องพักหรือคีย์การ์ด ในกรณีที่ตรวจพบการฝ่าฝืนดังกล่าว ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของทรัพย์สินที่เสียหาย

4. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในห้องพักและบริเวณหอพัก สกสค.

5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักกระทำการจุดเทียน ธูป หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายภายในห้องพัก

6. ห้องพักทั้งหมดเป็นห้องพักปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมาภายในห้องพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน หอพัก สกสค. จะคิดค่าปรับในอัตรา 2,000 บาท

7. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักโยกย้ายเตียง หรือเครื่องตกแต่งห้องพักภายในห้องพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน หอพัก สกสค. จะคิดค่าปรับในอัตรา 1,000 บาท

8. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักนำอาหารหรือสิ่งอื่นใดที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเข้ามาภายในห้องพักโดยเด็ดขาด

9. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักส่งเสียงดังรบกวนผู้เข้าพักรายอื่น

10. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตารีด มาใช้ภายในห้องพักโดยเด็ดขาด

11. ในกรณีที่ผู้เข้าพักแจ้งออกจากห้องพัก (check out) และ หอพัก สกสค. ตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ภายในห้องพักเกิด ความเสียหาย หอพัก สกสค. จะคิดค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายจากผู้เข้าพักตามอัตราเต็มจำนวนความเสียหายของสิ่งนั้น