ตัวอย่างห้องพัก

เลือกสำรองห้องพักที่ดีที่สุดของ หอพัก สกสค.

อาคาร 1 ห้องพิเศษ

อาคาร 1 ห้องพิเศษ พัก 3 ท่าน ราคา 750 บาท/ห้อง

Book now from 750฿

อาคาร 1 ห้องธรรมดา

อาคาร 1 ห้องธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 490 บาท/ห้อง

Book now from 490฿

อาคาร 2 ห้องพิเศษ

อาคาร 2 ห้องพิเศษ พัก 3 ท่าน ราคา 490 บาท/ห้อง

Book now from 490฿

อาคาร 2 ห้องธรรมดา

อาคาร 2 ห้องธรรมดา พัก 2 ท่าน ราคา 380 บาท/ห้อง

Book now from 380฿

การสำรองห้องพัก

         แจ้งผู้ใช้บริการ : ช่วงสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า - 2019

        เคาเตอร์ หอพัก สกสค. เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 20:00 น.

1. สมัครสมาชิก และ เข้าสู่ระบบ

2. เลือกประเภทห้องพัก จำนวนผู้เข้าพัก จำนวนห้อง วันที่เช็คอิน - เช็คเอาท์ และกดปุ่มสำรองห้องพัก ระบบจะส่ง e-mail รวมทั้งรหัสเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ

3. ชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค. ล่วงหน้าเต็มอัตราค่าใช้บริการห้องพักทั้งหมดที่มีการจอง ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่มีการจองโดยสามารถชำระเงินได้ 2 ช่องทางดังนี้

   ♦ นำ Bill Payment ที่ได้รับจากอีเมล ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย 

   ♦ App Krungthai Next  Product Code 95890 

4. เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งชำระเงิน ที่ www.otep-hotel.com ในเมนูแจ้งชำระเงิน ภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่มีการจอง พร้อมทั้งแนบเอกสารการชำระเงิน

5. โปรดเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ พร้อม QR Code ที่ท่านได้รับจากอีเมล เพื่อยืนยันการเข้าพัก 

6. การยกเลิกการจองห้องพักทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หอพัก สกสค. จะไม่คืนเงินค่าใช้บริการห้องพักซึ่งจ่ายล่วงหน้าไปแล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

7. หากท่านแจ้งความประสงค์ในการจองห้องพักต่อเจ้าหน้าที่ แล้วไม่มีการชำระเงินค่าบริการห้องพักภายในระยะเวลาที่กำหนด ทางหอพัก สกสค. มีสิทธิ์ในการยกเลิก การจองของท่าน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การลงทะเบียนเข้าที่พัก

♦♦ ลงทะเบียนเข้าพัก (check in) ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และเวลาออก (check out) ไม่เกินเวลา 12.00 น. ของวันถัดไป

ติดต่อหอพัก สกสค. 02-654 6457 - 59 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

(ช่วงสถานการณ์โควิด 19 เปิดบริการตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 20:00 น.)

ส่งเอกสารต่างๆ ได้ที่ E-mail : [email protected]

 

ข้อปฏิบัติในการใช้บริการหอพัก สกสค.

1. การให้บริการห้องพักสำหรับสองคน และห้องพักสำหรับสามคน มิให้มีจำนวนผู้เข้าพักใช้ห้องพักดังกล่าวเกินกว่าจำนวนที่กำหนดสำหรับห้องพักนั้น หากผู้เข้าพักฝ่าฝืน หอพัก สกสค.จะคิดค่าใช้ห้องพักของผู้เข้าพักที่เกินจำนวนนั้นเท่ากับจำนวนเงินของค่าห้องพักนั้นๆ หรือจะต้องทำการเปิดห้องพักใหม่ทันที

** เด็กอายุต่ำกว่าสิบสองปีบริบูรณ์ ให้สามารถพักกับผู้ปกครองได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

2. ในกรณีที่ทรัพย์สินหรือสิ่งของมีค่าของผู้เข้าพักสูญหายหรือถูกโจรกรรมอันเกิดจากความละเลยหรือประมาทเลินเล่อของ ผู้เข้าพัก หอพัก สกสค. จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายนั้น

3. ห้ามกระทำการดัดแปลง แก้ไขอุปกรณ์หรือนำวัสดุใดๆ ติดผนังห้อง หรือขีดเขียนข้อความใดๆ ในห้องพักโดยเด็ดขาด รวมถึงกุญแจห้องพักหรือคีย์การ์ด ในกรณีที่ตรวจพบการฝ่าฝืนดังกล่าว ผู้เข้าพักจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนของทรัพย์สินที่เสียหาย

4. ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในห้องพักและบริเวณหอพัก สกสค.

5. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าพักกระทำการจุดเทียน ธูป หรือสิ่งอื่นใดอันอาจเป็นอันตรายหรือเกิดความเสียหายภายในห้องพัก

6. ห้องพักทั้งหมดเป็นห้องพักปลอดบุหรี่ ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่หรือดื่มของมึนเมาภายในห้องพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน หอพัก สกสค. จะคิดค่าปรับในอัตรา 2,000 บาท

7. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักโยกย้ายเตียง หรือเครื่องตกแต่งห้องพักภายในห้องพักโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืน หอพัก สกสค. จะคิดค่าปรับในอัตรา 1,000 บาท

8. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักนำอาหารหรือสิ่งอื่นใดที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงเข้ามาภายในห้องพักโดยเด็ดขาด

9. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักส่งเสียงดังรบกวนผู้เข้าพักรายอื่น

10. ห้ามมิให้ผู้เข้าพักนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตารีด มาใช้ภายในห้องพักโดยเด็ดขาด

11. ในกรณีที่ผู้เข้าพักแจ้งออกจากห้องพัก (check out) และ หอพัก สกสค. ตรวจพบว่ามีอุปกรณ์ภายในห้องพักเกิด ความเสียหาย หอพัก สกสค. จะคิดค่าซ่อมแซมหรือค่าเสียหายจากผู้เข้าพักตามอัตราเต็มจำนวนความเสียหายของสิ่งนั้น