สำรองห้องพัก สำรองห้องพักออนไลน์หรือโทร0 2654 6457 - 59 ตลอด 24 ชม. / สำรองห้องพักแบบหมู่คณะ โทร 062 178 8687 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)

รายละเอียดการสำรองห้องพัก

ช่องทางชำระเงิน

ชำระเงิน

ธนาคารกรุงไทย product code 95890

เลขบัตรประชาชน (Ref 1.)

เลขที่ใบจองหกหลักตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ (Ref 2.)

จำนวนเงิน 0.00 บาท

หมายเหตุ

1. ชำระเงินค่าใช้บริการห้องพัก สกสค. ล่วงหน้าเต็มจำนวนอัตราค่าใช้บริการห้องพักทั้งหมดที่มีการจอง

2. แจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 6 ชั่วโมง นับจากวันและเวลาที่มีการจอง

3. หอพัก สกสค. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองห้องพัก และสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีสำรองห้องพักแต่ไม่มีการแจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 6 ชม. นับจากวันเวลาที่มีการจอง